Lidove napravne prostredky zvysuji clen.

V souladu s předpokládaným vývojem v procesu nápravy jednotlivých odsouzených se stanoví možnost, že odsouzený může být v průběhu výkonu trestu přeřazen z přísnější nápravně výchovné skupiny do mírnější, popřípadě naopak § 6. Rozhodnutí o tom vydá náčelník nápravně výchovného ústavu.

Lidove napravne prostredky zvysuji clen

Umístění do samovazby lze uložit jen odsouzenému zařazenému do druhé nebo třetí nápravně výchovné skupiny. Kázeňský trest celodenního umístění do uzavřeného oddělení, popřípadě umístění do samovazby nelze znovu uložit dříve než po uplynutí alespoň 20 dní od výkonu některého z těchto kázeňských trestů.

Lidove napravne prostredky zvysuji clen

Při výkonu tohoto kázeňského trestu je odsouzený omezen v účasti na zájmové činnosti a v možnostech nákupu věcí osobní potřeby a je mu sníženo kapesné. Před uložením kázeňského trestu musí být odsouzenému umožněno, aby se k věci vyjádřil. Za kázeňský přestupek lze uložit jej jeden kázeňský trest.

Но наедине с собой Николь сомневалась в. Роберт решил отыскать RV-41 в организме Эпонины, и когда все исследования на относительно примитивном переносном оборудовании не позволили обнаружить патогенную микрофлору в ее организме, он продолжал требовать все новых и новых анализов. Николь как профессионал не видела в них необходимости. Впрочем, нельзя было исключить, что вирус обманывал врачей и все-таки находился где-нибудь в дальнем уголке тела Эпонины.

O stížnosti, jež nemá odkladný účinek, rozhoduje s konečnou platností nadřízený toho, kdo kázeňský trest uložil. Stížnost proti druhu a výši kázeňského trestu není přípustná. Ustanovení zákona, kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilností a příživnictví nejsou dotčena.

Lidove napravne prostredky zvysuji clen

O d d í l 5 Pracovní výchova odsouzených § § 25 Obsah pracovní výchovy odsouzených Posláním pracovní výchovy odsouzených je zejména vytvářet a upevňovat u nich uvědomělý poměr k práci. Pracovní výchova odsouzených zahrnuje a zařazování odsouzených do společensky prospěšné práce a jejich odměňování za práci, b vytváření podmínek k tomu, aby odsouzení mohli získat a zvyšovat svou pracovní kvalifikaci, a c výchovu k pracovní aktivitě, a to zejména rozvíjením pracovního soutěžení a zlepšovatelského a vynálezeckého hnutí.

Zejména jsou povinny pečovat o zaškolení odsouzených k výkonu určených prací a o zvyšování jejich pracovní kvalifikace a dbát o bezpečnost a ochranu zdraví při jejich práci.

Lidove napravne prostredky zvysuji clen

Tyto práce nesmějí však být nařízeny na úkor doby nutné k odpočinku odsouzených. Rozsah, popřípadě též pořadí srážek z pracovní odměny odsouzených stanoví ministr vnitra v dohodě s ministrem spravedlnosti; přitom přihlédne zejména k tomu, aby byl podporován zájem odsouzeného na výsledcích jeho ráce, jakož i zájem na zabezpečení výživy jeho dětí. Výše částky, do které lze odsouzenému přiznat kapesné z pracovní odměny, se stanoví pro jednotlivé nápravně výchovné skupiny odlišně.

Umístění do samovazby lze uložit jen odsouzenému zařazenému do druhé nebo třetí nápravně výchovné skupiny.

Zbytek úložného se odsouzenému vyplatí neprodleně po propuštění z výkonu trestu. O d d í l 6 Kulturně výchovné práce § § 30 Posláním kulturně výchovné práce e vytvářet u odsouzených uvědomělý vztah ke společnosti, založený na zásadách socialistické morálky a kultury.

Je zaměřena především na výchovu odsouzených k zachovávání zákonů a pravidel socialistického soužití, k poctivému poměru k práci, k ochraně a upevňování socialistického vlastnictví, jakož i na celkové zvyšování všeobecného vzdělání odsouzených a jejich kulturní úrovně. O d d í l 7 Odpovědnost za škodu § § 32 Způsobil-li odsouzený svým zaviněním škodu na majetku nápravně výchovného ústavu, která nepřevyšuje částku Kčs, může mu být rozhodnutím náčelníka nápravně výchovného ústavu uložena povinnost k její náhradě.

Lidove napravne prostredky zvysuji clen

O d d í l 8 Přerušení výkonu trestu a upuštění od výkonu zbytku trestu § Přerušení výkonu trestu § 35 Za vzorné chování, poctivý poměr k práci nebo příkladný čin § 19 odst 1 může náčelník nápravně výchovného ústavu přerušit odsouzenému výkon trestu až Lidove napravne prostredky zvysuji clen 15 dnů, a to i opětovně.

Doba přerušení se počítá do výkonu trestu.

Lidove napravne prostredky zvysuji clen

Upuštění od výkonu zbytku trestu § 39 Soud může upustit od výkonu zbytku trestu, jestliže odsouzený byl nebo má být vydán Lidove napravne prostredky zvysuji clen ciziny nebo vyhoštěn. Nedojde-li k vydání do ciziny nebo k vyhoštění, anebo vrátí-li se vydaný nebo vyhoštěný, soud rozhodne, že zbytek trestu se vykoná.