A existuje prostredek, ktery muze skutecne zvysit clen.

Rovněž vyzvala Komisi, aby v tomto ohledu přijala kroky k dosažení vyvážené genderové účasti[3]. Celkem došlo odpovědí, z nichž odpovědí zaslali jednotliví občané a odpovědí zaslaly organizace. Některé členské státy vypracovaly vnitrostátní právní předpisy, které však platí pro odlišné skupiny společností a uplatňují odlišné právní přístupy. Je pravděpodobné, že narůstající rozdíly mezi členskými státy budou ještě větší, neboť jednotlivé členské státy zaujímají ke zvýšení zastoupení žen v řídících a dozorčích orgánech velmi odlišné přístupy. Tato směrnice neupírá společnostem možnost jmenovat do řídících a dozorčích orgánů nejkvalifikovanější kandidáty a všem kotovaným společnostem poskytuje dostatečně dlouhou dobu pro přizpůsobení.

iOS App Development with Swift by Dan Armendariz

Státní rozpočet představuje bilanci příjmů a výdajů státu. Z ekonomického hlediska vyjadřuje státní rozpočet ekonomické vztahy, které vznikají při tvorbě a používání peněžních důchodu státu, je centralizovaným peněžním fondem státu.

Rozmery clenu muzu sveta

Rozpočtový deficit nebo přebytek je rozdíl mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu v příslušném rozpočtovém období. Pokladniční schodek nebo přebytek rozpočtu vzniká v průběhu rozpočtového období a vyplývá z časového nesouladu mezi běžnými příjmy a výdaji.

  • V porovnání s ostatními oblastmi společenského života, zejména s veřejným sektorem[2], je nedostatečné zastoupení žen v řídících a dozorčích orgánech kotovaných společností obzvláště výrazné.

Deficit státního rozpočtu se financuje půjčkou od centrální emisní banky nebo ostatních ekonomických subjektů př. Státním dluhem se rozumí závazky státu vůči ostatním ekonomickým subjektům.

  1. Когда Макс и Николь вошли в курятник, там поднялся шум.
  2. Не в порядке поджелудочная железа и вся мочеполовая система.
  3. Элли, внимательно следи за этой девицей.
  4. Jak muzete zvysit penis muze
  5. Muzete zvetsit sexualni clen bylin

Státní půjčka se realizuje emisí státních dluhopisů, jejichž prodejem získává stát potřebné peněžní prostředky. Jestliže stát využije úvěru od centrální emisní banky nebo zahraničního úvěru, vstupují do ktery muze skutecne zvysit clen oběhu nové peníze, které Jak zvysit delku a tloustku muzskeho clenu vytvářeny tvorbou materiálních statků a služeb, což vede k inflačním tlakům v národní ekonomice.

Od jiných ekonomických subjektů nemusí působit inflačně, protože se jen mění struktura poptávky. Příjmy a výdaje státního rozpočtu se člení na kapitoly, které vyjadřují okruh působnosti a odpovědnosti ústředních orgánů státní správy. Kapitolu Státní dluh tvoří výdaje státního rozpočtu spojené s obsluhou a s umořováním státního dluhu. Současně s návrhem státního rozpočtu na konkrétní rozpočtový rok se zpracovává i střednědobý výhled, který je základním dokumentem o záměrech a cílech rozpočtové politiky na delší časové období.

Finanční prostředky Národního fondu jsou ve státním rozpočtu vedeny na zvláštním účtu v rámci kapitoly státního rozpočtu. Národní fond je a existuje prostredek peněžních prostředků, které svěřují Evropská společenství Česku k realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

Poté Ministerstvo financí oznámí správcům jednotlivých kapitol částky schválené vládou a správci je sdělují státním fondům. Správci pak vytvářejí návrh svého rozpočtu a střednědobého výhledu.

V poslední fázi Ministerstvo financí předkládá návrh zákona o státním rozpočtu, střednědobém výhledu a střednědobém výdajovém rámci.

Vláda tyto návrhy projedná, schválí a předloží Poslanecké sněmovně. V prvním čtení se projednávají základní parametry návrhu výše příjmů a výdajů, saldo, způsob vypořádání salda, celkový vztah k rozpočtům vyšších územních samosprávních celků a obcí a rozsah zmocnění výkonných orgánůkteré Poslanecká sněmovna buď schválí anebo doporučí vládě jejich určité změny a určí termín pro předložení nového návrhu.

Pokud Sněmovna základní údaje schválí, nelze je v dalším čtení měnit. Poté dochází k podrobnému řešení návrhu, kdy se předkládají pozměňovací návrhy, které předseda Poslanecké sněmovny předloží všem poslancům.

V tomto čtení lze znovu podat návrh na opakování druhého čtení. Na jeho konci se hlasuje o pozměňovacích návrzích, kdy Sněmovna s návrhem zákona o státním rozpočtu souhlasí.

Zásada úplnosti [8] : všechny příjmy a výdaje státu musí být obsazeny v plném rozsahu bez kompenzací Zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu [9] : zabezpečuje pravidelnou kontrolu parlamentu nad činností vlády; rozpočtovým rokem je v ČR kalendářní rok Zásada publicity zveřejňování státního rozpočtu [10] : Rozpočet by měl být pravidelně publikován, tak, aby byl přístupný všem občanům. Měl by být prezentován jednoznačně, srozumitelně a fakticky správně. Rovněž by měl být zveřejňován v dostatečném časovém předstihu, tak ktery muze skutecne zvysit clen byla umožněna případná diskuse o přijatých krocích, s cílem zajistit možnost informovaných rozhodnutí, odpovědnosti a případných oprav.

Zásada reálnosti a pravdivosti [10] : Jedním z cílů při sestavování rozpočtu by mělo být, aby došlo k co nejmenšímu odchýlení od reálné situace. Toto se váže zejména k co nejpřesnějšímu odhadu příjmů i výdajů. Čím přesněji jsou tyto dvě rozpočtové stránky odhadnuty, tím méně bude třeba rozpočet upravovat, čímž se rovněž zvýší přehlednost rozpočtu.

Zásada vyrovnanosti [11] : Státní rozpočet by měl usilovat o dlouhodobou vyrovnanost. Dlouhodobě vyrovnaný rozpočet zajišťuje potřebnou stabilitu pro příznivý ekonomický vývoj dané země. Dlouhodobě vyrovnaný rozpočet je z ekonomického hlediska lepší než přebytkový nebo deficitní, a to zejména z toho důvodu, že umožňuje maximální využití všech zdrojů a zároveň nezvětšuje státní dluh.

Zásada efektivnosti a hospodárnosti [12] : Finanční prostředky by měly být použité na předem určený účel s co nejnižším vynaložením těchto prostředků a s co nejvyšším možným rozsahem kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění.

Zásada přehlednosti [11] Zásada přednosti výdajů před příjmy [11] : výdaje by se měly využívat k hospodářskému růstu, pro který je třeba zajistit příslušné prostředky. Jinak řečeno, by nejprve mělo být rozhodnuto o cílech rozpočtu a až poté by měly být určeny finanční prostředky pro tyto cíle. V neposlední řadě tyto rozdíly brání řádnému fungování vnitřního trhu. Rozdíly v právních a samoregulačních požadavcích na složení řídících a dozorčích orgánů podniků mohou kotovaným společnostem, které působí přes hranice, způsobit praktické komplikace zejména při zakládání dceřiných společností nebo při fúzích a akvizicíchstejně tak mohou být problematické pro kandidáty na pozice v řídících a dozorčích orgánech.

Ve většině členských států jsou v současnosti výběrová řízení a kvalifikační kritéria pro pozice v řídících a dozorčích orgánech nedostatečně transparentní, což významně brání větší diverzitě mezi členy řídících a dozorčích orgánů a negativně to ovlivňuje profesní dráhu kandidátů a jejich svobodu pohybu, jakož i rozhodnutí přijímaná investory.

Stredni velikost muzske pero

Skutečnost, že jmenování kandidátů do řídících a dozorčích orgánů je neprůhledné, ztěžuje ženám, které mají pro pozice v řídících a dozorčích orgánech potřebnou kvalifikaci, aby se o takové pozice ucházely obecně, natož v jiném členském státě. Nedostatečná transparentnost kvalifikačních kritérií pro výběr členů řídících a dozorčích orgánů společností může poškodit důvěru investorů ve společnost, zejména v případě, že působí přes hranice.

Pokud by společnosti zveřejňovaly informace o a existuje prostredek složení svých řídících a dozorčích orgánů, posílila by se rovněž jejich odpovědnost, rozhodnutí by byla přijímána fundovaněji a lépe, zlepšila by se alokace kapitálu a trvaleji by se zvýšil růst a zaměstnanost v EU. Jestliže se dovednosti vysoce kvalifikovaných žen využívají nedostatečně, znamená to ztrátu potenciálu pro hospodářský růst. Pokud chce EU obstát při řešení demografických výzev v konkurenci v globalizované ekonomice a mít komparativní výhodu vůči třetím zemím, je pro ni klíčové, aby ktery muze skutecne zvysit clen mobilizovala všechny dostupné lidské zdroje.

Genderová nevyváženost v řídících a dozorčích orgánech veřejně kotovaných společností v EU může pro obchodní společnosti také znamenat, že promarní příležitosti, které se jim nabízí, pokud jde o jejich řízení a správu, jakož i výkonnost[6].

Jádro problému spočívá v tom, že přetrvávají četné překážky, které vysoce kvalifikované ženy, jež přicházejí v úvahu pro místa v řídících a dozorčích orgánech[7], musí překonávat na své cestě do nejvyšších řídících pozic podniků.

EUR-Lex - PC - CS

Příčinou neochoty jmenovat kandidátky do pozic v řídících a dozorčích orgánech jsou často genderové stereotypy při náboru a povyšování, podnikatelská kultura ovládaná muži a nedostatečná transparentnost postupů jmenování kandidátů do řídících a dozorčích orgánů. Přetrvávající nedostatečné zastoupení žen v řídících a dozorčích orgánech souvisí s nedostatečnou diverzitou obecně a má negativní důsledky. To může přispívat k tomu, že rozhodnutí vedení nejsou zpochybňována, neboť názory, hodnoty a schopnosti členů vedení se příliš ktery muze skutecne zvysit clen, což může způsobit, že se ve vedení méně diskutuje, zazní zde méně nápadů a nesouhlasných názorů.

Nedostatečná diverzita členů řídících a dozorčích orgánů souvisí především s tím, že společnosti nejsou trhem dostatečně motivovány k tomu, aby situaci změnily. Nevhodné postupy při přijímání nových členů řídících a dozorčích orgánů tak přispívají k tomu, že jsou stále vybíráni členové s podobnými profily. Nedostatečná transparentnost ohledně diverzity řídících a dozorčích orgánů tento problém ještě zvětšuje, neboť míra informací, které jsou dostupné veřejnosti, jakož i jejich množství jsou často nedostatečné.

Pokud jde o cíle ohledně zastoupení mužů a žen v řídících a dozorčích orgánech, transparentnost náborového řízení a informování o genderové diverzitě řídících a dozorčích orgánů, zjištěné problémy negativně ovlivňují celkovou výkonnost společností, jejich odpovědnost i schopnost investorů přiměřeně a včas posoudit všechny příslušné informace; stejně tak je oslabována účinnost finančních trhů v EU.

V a existuje prostredek nelze plně využít potenciálu, který má vnitřní trh pro udržitelný růst a zaměstnanost. Politické souvislosti V poslední době se otázce posílení účasti žen při přijímání ekonomických rozhodnutí věnuje na vnitrostátní, evropské i mezinárodní úrovni stále větší pozornost, která se zaměřuje především na ekonomickou dimenzi genderové diverzity.

Evropská komise znovu potvrdila svou podporu zvýšeného zastávání odpovědných pozic ze strany žen, a to ve své Chartě žen[8], jakož i Strategii pro ktery muze skutecne zvysit clen žen a mužů —[9], a zároveň zveřejnila několik zpráv o stávající situaci[10].

V Evropském paktu pro rovnost žen a mužů —, který byl přijat dne 7. Evropský parlament opakovaně vyzval společnosti a členské státy, aby zvýšily zastoupení žen v rozhodovacích orgánech. Evropští sociální partneři opětovně potvrdili svůj závazek přijmout v této oblasti další opatření v rámci svého pracovního programu na období — Účel návrhu Účelem tohoto návrhu je významně zvýšit počet žen v řídících a dozorčích orgánech v celé EU.

Návrh se snaží podpořit rovnost žen a mužů při přijímání ekonomických rozhodnutí a plně využít stávající potenciál talentu kandidátů. Jeho cílem je zajistit rovnocennější zastoupení žen a mužů v řídících a dozorčích orgánech a současně tak přispět k plnění cílů strategie Evropa Díky navrhované směrnici budou odstraněny překážky, které musí ženy překonávat, když se ucházejí o pozice v řídících a dozorčích orgánech, a zlepší se správa a řízení společností, jakož i jejich výkonnost.

Od rokukdy Česká republika v rámci vstupu do Evropské unie vstoupila i do Evropské celní unie, má Česká republika nárok na podíl na clech, který je členským státům evropské unie ponechán na úhradu nákladů spojených s jejich výběrem a výnosy ze sankcí a úhrad exekučních nákladů v celním řízení. Existuje více způsobů, jak výdaje ze státního rozpočtu dělíme, jedno z možných rozdělení je následující: Mandatorní výdaje Jsou to výdaje, které má stát zákonnou povinnost zajistit právní normy, nebo smluvní závazky. Mezi takovéto ktery muze skutecne zvysit clen patří například: dávky důchodového pojištění, nemocenského pojištění, sociální dávky, platby státu do zdravotního pojištění, podpory v nezaměstnanosti, výdaje na dluhovou službu, výdaje na volby, odvody a příspěvky do rozpočtu EU a mezinárodních organizací, státní záruky nebo dotace na obnovitelné zdroje. Mezi takovéto výdaje patří například: platy státních zaměstnanců, pracovníků organizačních složek státu a příspěvkových organizací nebo výdaje na obranu. Většinou jsou spojené zejména s plněním aktuální hospodářské politiky státu.

Nevýkonní členové správní rady a dozorčí rady hrají zásadní úlohu při jmenování nejvyššího vedení a při utváření politiky společnosti v oblasti lidských zdrojů.

Návrh se zaměřuje na veřejně kotované společnosti z důvodu jejich hospodářského významu a velké známosti. Tyto společnosti stanovují normy pro celý soukromý sektor. Kromě toho zpravidla mají početné řídící a dozorčí orgány a podobné právní postavení v celé EU, to znamená, že potřebné srovnání jejich situace je možné. Soulad s ostatními politikami a cíli Unie a s Listinou základních práv Evropské unie Rovnost žen a mužů je jednou ze základních hodnot Unie a hlavním cílem podle článku 2 a čl.

V souladu s článkem 8 SFEU má Unie při všech svých činnostech usilovat o odstranění nerovností a podporovat rovné zacházení pro muže a ženy. Existuje několik důležitých právních opatření na podporu rovného zacházení a rovných příležitostí pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání, včetně samostatné výdělečné činnosti[12].

Pomůže prosazovat základní práva, zejména práva, která se týkají rovnosti žen a mužů článek 23 a práva svobodné volby povolání článek Návrh se také dotýká svobody podnikání článek 16 a práva na vlastnictví článek Ustanovení čl. Článek 23 však uznává, že zásada rovnosti nebrání tomu, aby se zachovala nebo zavedla opatření poskytující zvláštní výhody nedostatečně zastoupenému pohlaví.

Tato zásada pozitivní diskriminace je rovněž uznána v čl. Návrh je s těmito kritérii v souladu viz čl. Celkem došlo odpovědí, z nichž odpovědí zaslali jednotliví občané a odpovědí zaslaly organizace. Konzultace se zúčastnilo 13 členských států, 3 regionální vlády, 6 měst nebo obcí, 79 společností velké kotované společnosti i malé a střední podniky56 podnikatelských sdružení na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni, 53 nevládních organizací většina z nich byly ženské organizaceodborové svazy, profesní sdružení, politické strany, sdružení investorů Jake formy a velikost jsou cleny muzu akcionářů, aktéři zapojení do řízení a správy společností a další.

Zúčastněné strany se z velké míry shodly na tom, že je naléhavě nutné zvýšit podíl žen v řídících a dozorčích orgánech společností. Ktery muze skutecne zvysit clen většina respondentů souhlasila s tím, že genderová diverzita mezi pracovníky společnosti a členy jejích řídících a dozorčích orgánů je hnací silou inovace, kreativity, řádné správy a expanze společnosti na trhu a že by bylo krátkozraké nevyužít hospodářského potenciálu kvalifikovaných a existuje prostredek.

Státní rozpočet – Wikipedie

Respondenti se ovšem neshodli na tom, jakým způsobem je vhodné změny dosáhnout. Zatímco někteří, převážně zástupci podnikatelské sféry, dávali přednost pokračující samoregulaci, jiné zúčastněné strany, včetně odborových svazů, ženských organizací, jiných nevládních organizací a řady regionálních a obecních orgánů, prosazovaly ambicióznější přístup ve formě závazných cílů.

Posouzení dopadu Posouzení dopadů analyzuje pět variant politik, které jsou podrobně popsány ve zprávě o posouzení dopadu: — Varianta 1: základní scénář tj. Účinnost těchto různých variant politik současně přímo závisí na míře zásahu do práv společností a akcionářů, jejich vlastníků včetně jejich základních práv.

Nezávazné opatření má hmatatelný, avšak omezený účinek. Aby se podstatně zvýšil přínos pro splnění politických cílů, bylo by zapotřebí závazného nástroje, který by ohledně zastoupení mužů a žen v řídících a dozorčích orgánech stanovil minimální požadavky. Závazná opatření by si vyžádala poměrně vyšší náklady a větší administrativní zátěž, které však stále nejsou vysoké v porovnání s předpokládaným hospodářským přínosem.

Očekává se, že administrativní zátěž by byla v případě všech variant politik minimální, neboť se týkají pouze veřejně kotovaných společností, u nichž se předpokládá, že pro podávání zpráv budou moci využít a existuje prostredek mechanismů.

Zvolil větší účinnost stanovených cílů a související přínosy pro hospodářství a širokou společnost, které odůvodňují zásah do základních práv.

Tento návrh proto vychází z varianty č. Návrh je založen na čl. Subsidiarita Opatření, která zavedly některé členské státy, aby posílily genderovou vyváženost v řídících a dozorčích orgánech společností, se velmi liší, přičemž mnoho členských států, zejména státy, ve kterých je podíl žen mezi členy řídících a dozorčích orgánů obzvláště nízký, zatím v této oblasti nepřijaly žádná opatření.

Neprojevují žádnou ochotu nebo naráží na odpor, když jednají z vlastní iniciativy. Počet žen v řídících a dozorčích orgánech v členských státech se přitom liší. Bez ohledu na to, že členské státy mají obecně možnost jednat ktery muze skutecne zvysit clen, konkrétní informace od členských států o jejich záměrech, jakož i jejich odpovědi v rámci veřejné konzultace a prognózy vycházející ze všech dostupných informací jasně ukazují, že opatření, která členské státy přijímají individuálně, nepovedou do roku a ani v dohledné budoucnosti k dosažení cíle vyváženějšího genderového zastoupení v řídících a dozorčích orgánech společností, tak jak to požadují cíle politiky stanovené v tomto návrhu.

Tato situace do značné míry ohrožuje dosažení základního cíle ktery muze skutecne zvysit clen žen a mužů v rámci ktery muze skutecne zvysit clen Unie. Zakládající Smlouvy Co jsou kluci velikost cleny vytvořit mezi členskými státy rovné konkurenční podmínky a zakotvily proto zásadu stejné odměny a zásadu rovnosti žen a mužů na trhu práce, aby se zamezilo jakémukoli omezení hospodářské soutěže mezi členskými státy v oblasti zaměstnanosti a rovného zacházení.

Je možné, že členské státy skutečně váhají s regulací této oblasti z vlastní iniciativy, neboť by jí mohly znevýhodnit vlastní společnosti vůči společnostem z jiných členských států, a tak tyto společnosti ohrozit.

Toto vnímání je podporováno tlakem ze strany podnikatelské sféry, představuje další významnou překážku bránící členským státům v tom, aby přijaly odpovídající opatření.

Nekoordinované a rozdílné právní předpisy na vnitrostátní úrovni navíc nutně způsobují praktické problémy ve fungování vnitřního trhu. Odlišné předpisy upravující právo obchodních společností a rozdílné sankce za nesplnění kvót závazných podle vnitrostátního práva např.

Potenciálu plného využití talentu nejlépe kvalifikovaných žen pro konkurenceschopnost a růst lze účinněji využít, pokud budou všechny členské státy postupovat stejným směrem, a to již z důvodu rozsahu takového opatření. Zejména to bude přínosem v těch státech, ve kterých je podíl žen nízký či které žádná opatření dosud nepřijaly nebo ani nehodlají přijmout. Pouze opatření na úrovni EU může účinně přispět k tomu, aby byly v Unii zajištěny rovné konkurenční podmínky a aby se zabránilo praktickým komplikacím ve fungování podniků.

Lze se proto domnívat, že cílů zamýšleného opatření nemůže být členskými státy uspokojivě dosáhnuto individuálně a že jich lze lépe dosáhnout spíše cestou koordinovaného opatření na úrovni EU, než prostřednictvím vnitrostátních iniciativ, které mají různý dosah, ambice a účinnost. Návrh je tudíž v souladu se zásadou subsidiarity. Proporcionalita Nezávazná opatření, jako byla dřívější doporučení na úrovni EU a výzvy k samoregulaci, nevedla k dosažení cíle zlepšení rovnosti žen a mužů při přijímání ekonomických rozhodnutí v EU a nedá se očekávat, že k tomu přispějí v budoucnu.

Pro dosažení těchto cílů je proto nezbytné přijmout rozsáhlá opatření na úrovni EU. Ta by ovšem neměla překračovat rámec toho, co je nezbytně nutné k dosažení trvalého pokroku v podílu žen v řídících a dozorčích orgánech společností, a zároveň by neměla omezovat fungování soukromých společností a tržního hospodářství. Tento návrh přináší minimální harmonizaci, omezuje se na stanovení společných cílů a členským státům poskytuje dostatečný prostor, aby samy určily, jak lze těchto cílů nejlépe dosáhnout na vnitrostátní úrovni.

Bere v úvahu vnitrostátní, regionální či místní podmínky, včetně toho, jak je v členských státech upraveno právo obchodních společností a jak společnosti postupují při výběru kandidátů do řídících a dozorčích orgánů.

Státní rozpočet

Návrh požaduje pouze takové změny vnitrostátního práva obchodních společností, které jsou nezbytně nutné pro to, aby se minimálně harmonizovaly požadavky týkající se rozhodnutí o jmenování, a respektuje odlišnosti ve struktuře řídících a dozorčích orgánů v členských státech. Nevztahuje se na malé a střední podniky MSPpro které by tato opatření mohla znamenat nepřiměřenou zátěž. Navrhovaná směrnice je díky své prozatímní povaze viz článek 10 v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality.

Zároveň členským státům umožňuje, aby detaily dotčených právních předpisů upravily podle své konkrétní úpravy práva obchodních společností a zvolily nejvhodnější prostředky pro prosazování těchto předpisů a uplatňování sankcí.

Směrnice rovněž jednotlivým členským státům umožňuje učinit dobrovolně více, než tyto minimální normy požadují.

Torrent metody pro rostouci clen

Evropský hospodářský prostor Tento text se týká Evropského hospodářského prostoru a směrnice bude použitelná v členských státech Evropského hospodářského prostoru mimo EU na základě rozhodnutí Smíšeného výboru EHP. Těmito definicemi se zejména zajistí, ktery muze skutecne zvysit clen směrnice byla použitelná na různé systémy složení řídících a dozorčích orgánů kotovaných společností, které existují v členských státech, tj.

Praktické postupy, které zajistí splnění cílů uvedených v této směrnici, by si však měly určit dotčené členské státy viz bod odůvodnění Kratší lhůta pro splnění tohoto cíle 1. Členské státy mají nad takovými společnostmi rozhodující vliv, a proto mají k dispozici více nástrojů, kterými mohou změny dosáhnout rychleji.

Odstavec 3 stanoví preferenční pravidlo, jehož účelem je splnit cíl stanovený v odstavci 1.

Co se deje sexualni clen

Toto preferenční pravidlo stanoví, že pokud jsou k dispozici dva stejně kvalifikovaní kandidáti obou pohlaví, upřednostní se kandidát nedostatečně zastoupeného pohlaví, pokud objektivní posouzení, které zohlednilo všechna kritéria týkající se konkrétních kandidátů, nerozhodlo ve prospěch kandidáta opačného pohlaví. Tento procesní požadavek je nezbytný k zajištění toho, aby byly cíle v souladu s judikaturou[19] Soudního dvora Evropské unie o pozitivní diskriminaci.

Požadavky stanovené v tomto odstavci by měly být splněny ve vhodné fázi výběrového řízení v závislosti na vnitrostátních právních předpisech a stanovách kotovaných společností.

52012PC0614

Odstavec 4 ukládá společnostem povinnost zveřejnění a důkazní břemeno. Toto ustanovení se použije v případech, že neúspěšný kandidát napadne výběrové řízení. Odstavec 2 ukládá kotovaným společnostem povinnost každoročně poskytovat a zveřejňovat informace o genderovém složení jejich řídících a dozorčích orgánů a o dodržování čl. Článek 6: Sankce Tento článek od členských států požaduje, aby stanovily pravidla upravující sankce, které se použijí v případě porušení této směrnice. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

V odstavci 2 je uveden orientační seznam možných konkrétních opatření.

Článek 7: Minimální požadavky Toto ustanovení uvádí, že směrnice usiluje ktery muze skutecne zvysit clen minimální harmonizaci. Article 8: Provedení Členské státy mají povinnost přijmout příslušná opatření k provedení směrnice do dvou let ode dne jejího přijetí. Článek upřesňuje povinnosti týkající se těchto opatření a způsob informování Komise. Články 9, 10 a Přezkum; Vstup v platnost a pozbytí platnosti; Určení Směrnice ukládá členským státům povinnost podávat zprávy.

Komise je povinna každé dva roky přezkoumat uplatňování této směrnice a podat o něm zprávu, zejména pokud jde o otázku, zda cíle této směrnice již byly splněny. Zlepšení genderové vyváženosti při rozhodování označila Komise ve své Strategii pro rovnost žen a mužů —[26] za jeden z jejích prioritních úkolů. Opětovně potvrdila svůj závazek odstranit rozdíly mezi ženami a muži a splnit cíle strategie Evropazejména ve třech oblastech, které jsou pro rovnost žen a mužů velice důležité, totiž zaměstnanost, vzdělání a sociální začlenění.

Rada také požadovala přijetí opatření na podporu rovné účasti žen a mužů při rozhodování na všech úrovních a ve všech oblastech, aby se plně využilo všech dostupných talentů. Vyzval Komisi, aby v případě, že kroky přijaté společnostmi a členskými státy budou považovány za nedostatečné, navrhla do roku právní předpis, který mj. Evropský parlament svou výzvu k vytvoření právního předpisu zopakoval ve svém usnesení ze dne