Instruovat tloustku clenstvi, CZA3 - Bezpečné biometrické ověření identity - Google Patents

Psi se musí k výstřelům zachovat lhostejně. Povolené povely: Po jednom zvukovém nebo posuňkovém povelu k přinesení a k zaujmutí základního postoje; Jeden zvukový povel k odevzdání aportu. S předmětem si pak předsedne těsně před psovoda a drží ho tak dlouho, dokud mu ho po krátké pauze psovod zvukovým povelem pro odevzdání neodebere. Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na povel rychle doběhnout k předmětu, ihned ho uchopit a stejně rychle jej přinést zpět. Jméno psa ve spojení s povelem platí za jeden zvukový povel. Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé, neklidné a opožděné usednutí, ulehnutí a postavení, stejně jako pomalé přiběhnutí a předsednutí, snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

Družstva mohou začít současně, jaké družstvo začne jakou disciplínou, určí los. Právě tak potřebuje pes i dovednost, jistotou pohybu a zběhlost v co možná nejrozdílnějších oblastech. Výběr cviků je orientován na nejdůležitější požadavky, které se v této disciplíně kladou na záchranného psa. Instruovat tloustku clenstvi počty bodů za poslušnost a dovednost Nejvyšší počet bodů bodů Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 3 x Instruovat tloustku clenstvi bodů Cvik 2: Polohy psa na vzdálenost s přivolání 3 x 10 bodů Cvik 3: Nesení psa a jeho předání 3 x 10 bodů Cvik 4: Aport volný 10 bodů Cvik 5: Pohyblivá lávka na sudech 10 bodů Cvik 6: Vodorovný žebřík 10 bodů Cvik 7: Šplh Jaka velikost penisu v chlapci je 9 let bodů Cvik 8: Tunel 10 bodů Cvik 9: Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů Cvik Instruovat tloustku clenstvi odložení psa 3 x 10 bodů Cvik 1 — Koordinace vedoucím družstva 10 bodů Cvik 1 — Celková sehranost družstva 10 bodů Všeobecná ustanovení: Hlášení rozhodčímu se podává se psy na vodítku.

Povoleno je pouze vodítko a řetízkový obojek. Družstvo nastoupí vedle sebe do řady, vedoucí družstva na levé straně a tři psovodi se psy vedle něj vpravo. Vedoucí družstva může určit pořadí, v jakém budou členové družstva soutěžit. Toto pořadí pak ale musí zůstat zachováno po celou dobu poslušnosti a dovednosti. Vedoucí družstva vede družstvo a může mu velet.

Instruovat tloustku clenstvi

Cviky ovladatelnost bez vodítka, polohy psů na vzdálenost s přivoláním, nesení psů a jejich předání a dlouhodobé odložení psů se posuzuje jako skupinová práce. Volba povelů pro provedení cviků je ponechána na psovodech, musí však vždy jít o krátký zvukový povel. Jméno psa ve spojení s povelem platí za jeden zvukový povel.

Posuňkové povely jsou možné pouze tehdy, jsou-li výslovně povoleny. Potřebuje-li pes k provedení cviku druhý povel, snižuje se hodnocení o dvě známky. Psi mají cviky provádět radostně a rychle.

Každý cvik začíná a končí základním postojem. Fáze mezi jednotlivými cviky se nehodnotí. Krátké motivování psa mezi jednotlivými cviky a jeho pochválení po skončení cviku je povoleno. Před začátkem dalšího cviku musí psovod se psem zaujmout nový základní postoj.

V základním postoji sedí psi těsně a rovně u levého boku psovodů lopatkou vždy v úrovni kolen psovodů. Při odvolání psů z čelního předsednutí do základního postoje mohou psi zajmout polohu přímo nebo oběhnutím psovoda. Každý cvik se začíná na pokyn rozhodčího. Pořadí cviků 4 — 9 je pevně stanoveno.

Instruovat tloustku clenstvi

Každý psovod se psem předvede po dvou cvicích č. Vedoucí družstva určí, který psovod se psem předvede který blok cviků. Prováděcí ustanovení: 1. Ovladatelnost bez vodítka 3 x 10 bodů Předpoklady pro provedení cviku: Travnatá plocha o minimálním rozměru 50 x 70 metrů základní plochy. Cvik se provádí dle nákresu pro ovladatelnost bez vodítka uveřejněném v příloze.

  • Družstva mohou začít současně, jaké družstvo začne jakou disciplínou, určí los.
  • EUR-Lex - L - EN - EUR-Lex

Pouze ve vyjímečných případech, daných místními podmínkami, může rozhodčí určit jiný směr úhlu, přičemž toto musí být stejné pro všechny účastníky. Skupina se skládá nejméně ze čtyř osob, dvě osoby vedou na vodítku psa pes a fena. Skupina se Instruovat tloustku clenstvi po kruhu ve směru hodinových ručiček. Povolené povely psovoda: Buď krátký zvukový nebo posuňkový povel k chůzi u nohy, který je možné udělovat znovu při každém vykročení a změně rytmu chůze.

Provedení cviku: Vedoucí družstva vede svou skupinu a smí udělovat základní povely pro vykročení, obraty, změny Instruovat tloustku clenstvi chůze a zastavení. Ze základního postoje musí psi na zvukový povel k chůzi následovat pozorně, radostně a přímo své psovody tak, aby byli svou lopatkou vždy po levé straně psovodů na úrovni jejich kolen, a při zastavení se musí samostatně, rychle a přímým směrem posadit. Nejprve jdou psovodi se psy bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem.

Po obratu čelem vzad a po dalších 10 — 15 krocích normální chůzí předvedou nejméně 10 kroků v poklusu a 10 kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Následně provedou psovodi normálním tempem první obrat, pokračují dalších 20 — 25 kroků, následuje druhý obrat a po dalších 25 - 30 krocích udělají čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10 — 15 krocích přímým směrem zastavení se zaujetím základního postoje.

Po dalších 10 — 15 krocích provedou opět obrat a po 20 — 25 krocích se psovodi vrací na výchozí linii, kde zaujmou základní postoj.

Ze základního postoje na pokyn vedoucího družstva předvedou všechny tři dvojice psovod - pes jednotlivě za sebou dílčí cvik průchod skupinou osob se psem upoutaným na vodítku.

Všeobecná ustanovení

Skupina osob se pohybuje po kruhu ve směru hodinových ručiček. Ze základního postoje psovod se psem těsně obchází z vnější strany proti směru hodinových ručiček pohybující se skupinu osob tak, aby se zkoušený pes přímo potkal s oběma psy vedenými ve skupině. Dvojice se pak jednou zastaví, skupina se pohybuje dál a nejméně jedna osoba projde kolem psa. Poté provede psovod svého psa normální chůzí s obraty ve tvaru osmičky skupinou, uprostřed se zastaví a pes samostatně zaujme základní postoj.

Následně Penis v velikostech psi normálním krokem opustí skupinu a zařadí se zpět do družstva, kde zaujme základní Zpusob zvyseni clena a uvolní psa z vodítka.

Do čeho jsem se to namočil. Freediving vás naučí vážit si dýchání

Při provádění ovladatelnosti bez vodítka zazní na pokyn rozhodčího dva výstřely ráže mm. Psi se musí k výstřelům zachovat lhostejně. Hodnocení: Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé či šikmé sedání, stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové či posuňkové povely, snižují bodové hodnocení.

Instruovat tloustku clenstvi

Chová-li se pes při střelbě plaše, bázlivě nebo agresivně, je ze soutěže vyloučen. Reaguje-li pes na výstřel lehce nejistě nebo výbojně, je to podmíněně chybné, ovšem jen pokud zůstane i nadále pod vlivem psovoda. Plný počet bodů může získat pouze pes s lhostejným chováním vůči střelbě a hluku.

Polohy psa na vzdálenost s přivoláním 3 x 10 bodů Povolené povely psovoda: Krátký zvukový nebo posuňkový povel k chůzi u nohy, který je možné udělovat znovu při každé fázi cviku a při závěrečném zaujmutí základního postoje; Jeden zvukový a posuňkový povel pro každé přivolání; Jeden zvukový a posuňkový povel k usednutí; Jeden zvukový a posuňkový povel k odložení v leže; Jeden zvukový a posuňkový povel k odložení ve stoje.

Provedení cviku: Cvik předvádějí všechny tři dvojice psovod - pes na pokyn vedoucího družstva Stredni velikost clena, ne však po Instruovat tloustku clenstvi linii viz schéma 2. Vedoucí družstva vede družstvo a smí udílet základní povely pro vykročení, usednutí, instruování psovodů, přivolání psů, odložení v sedě, Instruovat tloustku clenstvi v Instruovat tloustku clenstvi, postavení, přivolání a zaujmutí základního postoje.

Jde společně s psovody v jednotlivých fázích cviku až do okamžiku odložení psů v sedě, kdy zůstává stát. Z tohoto místa může pokračovat ve vedení svého družstva. Ze základního postoje vykročí vedoucí družstva a tři psovodi se svými neupoutanými psy u nohy v přímém směru. Po cca 10 — 15 krocích si psi na jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v Instruovat tloustku clenstvi ihned sednou, aniž by psovodi přerušili chůzi nebo se ohlédli.

Po dalších cca 40 krocích v přímém směru se psovodi zastaví a otočí se ke svým klidně sedícím psům. Na pokyn rozhodčího a povel vedoucího družstva si psovodi psy přivolají jedním zvukovým a posuňkovým povelem.

Instruovat tloustku clenstvi

Jakmile psi rychle a radostně dosáhnou zhruba poloviny vzdálenosti, dají psovodi jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v leže. Na opětovný pokyn rozhodčího a povel vedoucího družstva se psi na jeden zvukový a posuňkový povel Instruovat tloustku clenstvi odložení ve stoje postaví. Na další pokyn rozhodčího si psovodi své psy jedním zvukovým povelem přivolají.

Psi musí radostně a rychlým krokem přiběhnout a předsednout těsně před psovody. Na další zvukový nebo posuňkový povel zaujmou základní postoj. Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé, neklidné a opožděné usednutí, ulehnutí a postavení, stejně jako pomalé přiběhnutí a předsednutí, snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

Silvestr hravý a dravý

Pokud pes zaujme jinou než požadovanou polohu, budou mu sraženy 2 body. Nesení psa a jeho předání 3 x 10 bodů Předpoklady pro provedení cviku: Startovní pozice: psy lze zvedat ze země nebo zvýšeného stanoviště např.

Tři pomocníci. Povolené povely psovoda: Po jednom zvukovém nebo posuňkovém povelu pro zaujmutí startovní pozice, pro přivolání a pro Instruovat tloustku clenstvi základního postoje. Provedení cviku: Družstvo se během provádění celého cviku pohybuje paralelně vedle sebe, vedoucí družstva vlevo a tři psovodi po jeho pravé straně. Ze základního postoje smí psovodi udělit svým psům zvukový nebo posuňkový povel k zaujmutí startovní pozice, která usnadní zvedání psů.

Kontrola odstupu psovodů a jejich psů není na chybu. Ke zvedání Instruovat tloustku clenstvi lze použít zvýšené stanoviště, vedoucí družstva však musí zajistit harmonii provádění cviku. Psovodi nesou své psy cca. Vedoucí družstva a psovodi zůstanou stát a druhé osoby poponesou psy dalších 10 m a pak je postaví na zem. Psi musí setrvat na místě, kde byli postaveni, dokud je psovodi na pokyn rozhodčího a vedoucího družstva za použití zvukového nebo posuňkového povelu nepřivolají k sobě.

Psi mají přiběhnout rychle, radostně a mají se těsně posadit před své psovody. Na Instruovat tloustku clenstvi nebo posuňkový povel psi zaujmou základní postoj.

Psi nesmějí ke svým psovodům ani k pomocným osobám projevit agresivitu.

1997-055A - STS 86

Při nesení musí být psům umožněn volný pohyb ocasem. Hodnocení: Psovi, který při nesení nespolupracuje, chová se neklidně, lehce vrčí nebo se při pokládání na zem vymaňuje, bude odpovídajícím způsobem sníženo bodové hodnocení. Pes, který bude při provádění tohoto cviku seskakovat, bude hodnocen známkou nedostatečně. Přílišná plachost nebo agresivita vůči psovodům nebo pomocným osobám je důvodem k diskvalifikaci.

Aport volný 10 bodů Předpoklady pro provedení cviku: Předmět běžné potřeby psovoda, který má psovod u sebe během provádění Instruovat tloustku clenstvi oddílu zkoušky. Povolené povely: Po jednom zvukovém nebo posuňkovém povelu k přinesení a k zaujmutí základního postoje; Jeden zvukový povel k odevzdání aportu.

Parametry dráhy

Provedení cviku: Ze základního postoje odhodí psovod předmět běžné potřeby do vzdálenosti přibližně 10 kroků. Zvukový Instruovat tloustku clenstvi posuňkový povel pro přinesení smí dát až v okamžiku, kdy předmět klidně leží.

Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na povel rychle doběhnout k předmětu, ihned ho uchopit a stejně rychle jej přinést zpět. S předmětem si pak předsedne těsně před psovoda a drží ho tak dlouho, dokud mu ho po krátké pauze psovod zvukovým povelem pro odevzdání neodebere.

Na další zvukový nebo Instruovat tloustku clenstvi povel zaujme pes základní postoj. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své stanoviště.

Hodnocení: Odhození předmětu na příliš krátkou vzdálenost nebo pomoc psovoda bez opuštění stanoviště, stejně tak jako chyby v provedení základního postoje, pomalý pohyb, špatné uchopení předmětu, pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, rozkročený postoj psovoda, chyby při předsednutí a zakončení cviku snižují bodové hodnocení.

Opustí-li psovod své stanoviště Instruovat tloustku clenstvi ukončením cviku, je cvik hodnocen známkou nedostatečně. Pokud pes předmět nepřinese, je cvik hodnocen 0 body.

Lávka na sudech 10 bodů Předpoklady pro provedení cviku: Dřevěné prkno: délka cca.

Instruovat tloustku clenstvi

Povolené povely psovoda: Jeden zvukový a posuňkový povel k vyskočení; Jeden zvukový povel k zastavení; Buď jeden zvukový nebo jeden posuňkový povel pro každé další pokračování v chůzi. Provedení cviku: Psovod se svým neupoutaným psem zaujme v přiměřené vzdálenosti od překážky základní postoj.