Clenove dimenze prudce snizily

Takový vzorec regionální distribuce veřejných investičních prostředků alokovaných z národní úrovně je však v rozporu s koncepcí a cíli české regionální politiky. Zde představené úvahy proto nepředstavují formální plán budoucí koncepce HMU. Bohatí pozemkoví vlastníci začali na svých doménách usilovat o autarkii , tedy o soběstačnost.

Může být také použit jako prostředek kontroly inflace. Nicméně, když hodnota referenční měny roste nebo klesá, chová se analogicky i zavěšená měna. Kromě toho fixní kurz znemožňuje vládě vlastní měnovou politiku.

Podle dohody z Bretton Woods měla většina zemí na světě měny se stanoveným pevným kurzem k americkému dolaru. To v těchto zemích omezovalo inflaci, ale také je vystavilo nebezpečí spekulativních útoků. Poté, co byl brettonwoodský systém na začátku Nicméně koncem Argentina —Bolívie, Brazílie, Chile. Zlatý standard[ editovat editovat zdroj ] Podrobnější informace naleznete v článku Zlatý standard.

Zlatý standard je peněžní systém, ve kterém jsou platidlem papírové bankovky, které jsou běžně bez omezení směnitelné za předem stanovené, fixní množství zlata. Je přesně dáno, jak má být zlaté krytí realizováno, včetně množství kovu připadajícího na měnovou jednotku. Měna sama nemá žádnou vnitřní hodnotu, ale obchodníci ji přijímají, protože může být vyměněna za ekvivalentní množství kovu. Například americký stříbrný certifikát mohl být vyměněn za skutečný kus stříbra.

Zlatý standard byl částečně opuštěn, když byl mezinárodně přijat brettonwoodský systém. V rámci tohoto systému byly všechny ostatní Clenove dimenze prudce snizily měny pevně vázány na americký dolar, který sám byl vázán na zlato ve výši 35 dolarů za unci. Brettonwoodský systém byl opuštěn v roce a většina zemí přešla na peníze s nuceným oběhemtj.

Při platnosti zlatého standardu by dlouhodobá míra inflace měla být určena tempem růstu zásob zlata v poměru k celkové produkci zboží.

Kritici[ kdo?

Clenove dimenze prudce snizily

Regulace se osvědčily ve válečných obdobích v kombinaci s přídělovým systémem. Nicméně jejich použití v jiných souvislostech není jednoznačné. Známým případem selhání je zavedení platových a cenových regulací administrativou Richarda Nixona v roce Obecně jsou mzdové a cenové regulace považovány za dočasné a výjimečné opatření.

Měnová politika[ editovat editovat zdroj ] Podrobnější informace naleznete v článku Měnová politika. Primárním nástrojem pro kontrolu inflace je měnová politika. Většinou je cílem nízká kladná inflace, protože deflace je považována[ kým?

Často mají zvrácené efekty, zkreslují signály pro trh. Například uměle Clenove dimenze prudce snizily ceny způsobí plýtvání a nedostatek produkce a odradí budoucí investice, což vede k hlubšímu nedostatku.

Historická zkušenost s vyšší inflací[ editovat editovat zdroj ] Způsob, jakým je zvyšováno množství peněz, záleží na jejich formě. Pokud jde o drahý kov, nelze jeho množství zvyšovat snadno, protože musí být nejprve vytěžen, což je nákladný proces. Tomu je možné se vyhnout tak, že se drahý kov nahradí nějakým levnějším. Tak obvykle v historii probíhalo znehodnocování měny.

Mince byly stahovány z oběhu a nahrazovány jinými, ve kterých byl zvýšen obsah například mědi na úkor zlata nebo stříbra. Ten, kdo takovou záměnu mincí provedl, dosáhl čistého zisku, který odpovídal množství měnového kovu, o který připravil nové mince, šlo o tzv.

Jsou-li penězi papírové bankovky, lze je natisknout mnohem snáze, je to také nepoměrně levnější. Proto inflace papírových peněz dosahovala skutečně ohromných rozměrů, které svět metalického měnového standardu neznal. Hovoříme o hyperinflaci. Případů takového nezřízeného tisku bankovek lze najít více, nejznámější jsou francouzské asignátyamerické greenbacky a německá marka po první světové válce.

V bankovnímu systému částečných rezerv není třeba nové peníze ve většině případů ani natisknout. Formu bankovek na sebe bere jen malá část celkového množství peněz, zatímco zbytek existuje pouze jako záznamy na bankovních účtech. Římská říše[ editovat editovat zdroj ] Jistě se najde ještě dřívější příklad nějaké inflace, avšak nejcitelnější a nejlépe zdokumentovaná je právě ta, která se děla v římské říši.

Nelze ještě hovořit o hyperinflaciprotože metalický standard tak masivní devaluaci měny nedovoluje. Přijalo jej již sedm členských států, které do EU vstoupily v roce Přitom je tomu teprve 25 let od podpisu Maastrichtské smlouvy, která vznik jednotné měny umožnila, a jen 15 let od chvíle, kdy začaly obíhat první mince.

Euro používá jako měnu 19 členských států Zdroj: Evropská komise Od svého zavedení se euro stalo druhou nejpoužívanější měnou na světě. Jsou na něj přímo nebo nepřímo navázány měny šedesáti zemí a území, v nichž žije dalších milionů lidí. Euro je Clenove dimenze prudce snizily nejdůležitější měnou světa Zdroj: Evropská centrální banka, červen Fungování a budoucnost hospodářské a měnové unie HMU je zájmem všech evropských občanů bez ohledu na to, z kterého členského státu pocházejí — včetně těch, které do eurozóny vstoupí v budoucnu.

Z toho je zřejmá ústřední úloha eura v rámci budoucí strategie EU A vzhledem k významu pro svět je stejně důležitá i pro mezinárodní partnery a investory. Euro je úspěšné na mnoha úrovních, ale vzhledem k problémům, jimiž si eurozóna v průběhu let prošla, to tak není vždy vnímáno. Finanční a hospodářská krize, která vypukla v USA v období —, vedla k nejhorší recesi v šedesátileté historii Evropské unie.

Ukázala též nedostatky původního uspořádání HMU. Tváří v tvář těmto problémům přijaly členské státy a orgány EU rázná politická rozhodnutí, aby zachovaly integritu eura a zabránily nejhoršímu.

Získali jsme cenné zkušenosti, které vyústily v nové politické nástroje a institucionální změny, jež pomáhají eurozónu posílit.

Clenove dimenze prudce snizily

Současná situace je mnohem lepší, stále však přetrvávají některé problémy. Léta s nízkým nebo nulovým růstem zanechala na evropské sociální, ekonomické a politické struktuře trvalé stopy. Mnoho zemí se stále potýká s důsledky krize, jako jsou vysoká nezaměstnanost a vysoká úroveň veřejného či soukromého dluhu.

A přestože jednotná měna má silnou podporu, která dokonce stoupá, objevují se také obecnější otázky ohledně přidané hodnoty eura a mechanismů HMU. Přestože HMU je dnes pevnější, stále nebyla dokončena. Je zapotřebí větší důvěry ve všech oblastech, mezi členskými státy navzájem, mezi členskými státy a orgány EU i u Clenove dimenze prudce snizily veřejnosti.

Je tedy zřejmé, že euro stojí teprve na začátku své cesty. Nelze spát na vavřínech ve chvíli, kdy je třeba dále posílit jeho strukturu. Nemůžeme si také dovolit rezignovat na již dosažený pokrok.

Clenove dimenze prudce snizily

Zpráva pěti předsedů z června připomněla, že je zapotřebí dokončit evropskou HMU, a vytyčila další postup do roku Zprávou byla zahájena první fáze, tzv. Kroky potřebné pro druhou fázi směřování k roku však členské státy teprve musí projednat a dohodnout. Takováto diskuse může proběhnout pouze za předpokladu, že všichni budou mít společnou představu o čekajících výzvách a dalším postupu. V průběhu let jsme byli svědky celé řady podrobných zpráv, projevů a politických debat.

O tom, co je potřeba udělat, se toho ví dost. Pokroku však často brání neshody. Někteří tvrdí, že následky krize by se měly řešit prostřednictvím solidarity, jiní trvají na tom, že v zájmu dalšího pokroku je především třeba posílit odpovědnost jednotlivých členských států.

V důsledku toho se i přes veškeré úsilí vynaložené v posledních letech vůle pro další reformy HMU částečně vytratila. Je to možná způsobeno i uspokojením, které pramení z nedávných známek zlepšení hospodářské a sociální situace. Ale my si jednoduše nemůžeme dovolit čekat, až přijde nějaká další krize, která nás konečně přiměje společně jednat. V době, kdy se Evropa Clenove dimenze prudce snizily svou budoucností, nastal čas ohlédnout se za tím, co bylo řečeno a učiněno dosud.

Bílá kniha o budoucnosti Evropy z 1.

Clenove dimenze prudce snizily

Podpisem Římského prohlášení dne A přestože ekonomická situace zatím není docela bez mráčku, měli bychom se do oprav střechy HMU pustit teď, když k tomu máme dobré podmínky.

Tento diskusní dokument rozvíjí myšlenky ze zprávy pěti předsedů o dokončení evropské HMU a představuje příspěvek k širší diskusi o budoucnosti Evropy, již zahájila bílá kniha. Komise při jeho přípravě věnovala náležitou pozornost debatám v členských státech a názorům ostatních orgánů EU.

Dokument popisuje naše společné úspěchy i výzvy a navrhuje praktický postup pro nadcházející roky. Neexistuje jedna jediná odpověď. Potřebujeme celkovou vizi a jasný harmonogram kroků, jež je třeba učinit. Jeden možný plán je graficky znázorněn v příloze č. K některým aspektům se tento diskusní dokument vyjadřuje s velkou mírou podrobnosti.

Je tomu Clenove dimenze prudce snizily zejména u opatření, která již byla zahájena či přislíbena nebo jsou potřebná v příštích dvou letech.

Jinde Clenove dimenze prudce snizily spíše průzkumnou funkci a nabízí řadu možností, v souladu s globálním kontextem a nezbytnou návazností jednotlivých kroků.

Velká část diskuse o HMU je technické povahy. Ale nejde tu o technikálie: jde o to, aby euro přinášelo lepší výsledky pro všechny. Pro to je nezbytné silné politické odhodlání a podpora na všech úrovních. Dosavadní historie eura Viditelné výhody pro občany, podniky i členské státy Pro většinu Evropanů je euro součástí každodenního života.

A ostatní si jistě pamatují změny, jež euro přineslo, a viděli jeho výhody na vlastní oči. Jejich hypotéky a životní úroveň již nejsou vystaveny vysoké inflaci a kolísání směnných kurzů jako v sedmdesátých a osmdesátých letech.

Při překračování vnitřních hranic v eurozóně už lidé nemusí platit drahé směnárenské poplatky za výměnu peněz.

Proč dokončit hospodářskou a měnovou unii 4. Úvahy o možné cestě vpřed 5.

Clenove dimenze prudce snizily Ani neplatí více za převody do zahraničí nebo za výběr peněz v jiné zemi eurozóny. Euro patří k hlavním lákadlům a přínosům plynoucím z toho, že jsou součástí největšího jednotného trhu a obchodního bloku světa. Jednotná měna pro ně znamenala velké úspory času i peněz. Díky postavení eura coby druhé nejvýznamnější globální rezervní měny fakturují podniky přibližně dvě třetiny svého vývozu a polovinu dovozu v eurech.

Zmizelo měnové riziko a transakční náklady u přeshraničních operací. Faktury pro zákazníky z 19 zemí lze vydávat v jedné měně. Je snazší a v průměru i levnější půjčovat si peníze od bank Clenove dimenze prudce snizily z jiných zdrojů financování. A v eurech lze dnes uskutečnit mnohem větší objem celosvětového obchodu, než to kdy bylo možné ve francích, lirách nebo markách.

Obecně nízké úrokové sazby v eurozóně umožnily domácnostem a podnikům v posledních letech přístup k lacinějším úvěrům. Také vlády zemí eurozóny šetří na úrokových platbách 50 miliard EUR ročně ve srovnání se situací před několika lety.

To znamená, že mohly využít více finančních prostředků na snížení veřejného dluhu, posílení veřejných investic či zvýšení výdajů na vzdělávání. Vzhledem k těmto výhodám je snadno pochopitelné, proč má euro silnou podporu. To je nejvyšší úroveň od roku Podpora veřejnosti pro jednotnou měnu je v eurozóně trvale vysoká Zdroj: Evropská komise a průzkum Eurobarometr Tvrdé ponaučení z krize Celosvětová krize, která vypukla v letech —, odhalila slabé stránky stále ještě mladé měny a eurozónu zasáhla obzvlášť citelně.

Jako první ovlivnila globální krize ty evropské země, které nebyly členy eurozóny, a zdálo se, že euro plní ochrannou funkci. Když se však změnilo vnímání zranitelnosti některých členů eurozóny, došlo k výraznému zvratu.

Clenove dimenze prudce snizily

Několik členských států přijalo obtížné rozhodnutí použít peníze daňových poplatníků na finanční podporu bankám, aby se vyhnuly riziku jejich zhroucení. Banky se dostaly do potíží poté, co se v předchozích letech nahromadily a rozrostly finanční bubliny.

Vyhledávání

Vzhledem k provázanosti bank a veřejných financí bylo pro několik členských států i některé banky stále obtížnější půjčovat si na finančních trzích. Jejich schopnost vlastního financování byla ohrožena. V důsledku menší dostupnosti úvěrů došlo k propadu investic. Nezaměstnanost prudce stoupla. Finanční krize přerostla v krizi reálné ekonomiky, jež měla dopad na miliony občanů a podniků. Náhlé zastavení kapitálových toků odhalilo neudržitelné dluhy a rozdíly v konkurenceschopnosti, které se v průběhu času vytvořily.

Vzhledem k nižším očekáváním a nedostatku financování se investice i spotřeba v nejvíce dotčených zemích prudce snížily.

Clenove dimenze prudce snizily

Došlo ke ztrátě milionů pracovních míst a začal působit tlak na mzdy jako jeden z nástrojů pro obnovu konkurenceschopnosti, takže kupní síla domácností dále klesala. Současně byly omezeny veřejné výdaje, jelikož bylo při sílících obavách trhu ohledně integrity eurozóny nutné zastavit růst veřejného dluhu.

Zatímco při zmírňování dopadů krize sehrála svou roli Evropská centrální banka, ostatní orgány EU rovněž podnikly nové významné kroky s cílem posílit integritu eurozóny. Většina těchto opatření byla přijata pod tlakem okolností, na vrcholu krize nebo bezprostředně po ní.

Přinesla však trvalá řešení hlavních nedostatků v oblasti politických nástrojů HMU a institucionální struktury. Například byl na mezivládní úrovni zaveden Evropský mechanismus stability ESMdíky němuž je možné poskytnout podporu členským státům, které čelí finančním potížím.

Jeho úvěrová kapacita ve výši miliard EUR pomohla zemím jako Španělsko, Kypr a Řecko financovat jejich veřejné výdaje a ochránila je před ještě většími škodami. Pravidla pro makroekonomický a fiskální dohled v eurozóně posílilo přijetí tzv. EU zcela přepracovala své předpisy pro finanční sužby: od roku přijala 40 nových právních předpisů. Byl zřízen nový společný systém dohledu nad bankami a řešení jejich krizí. V mnoha členských státech byly rovněž provedeny významné reformy.

Tyto reformy sahaly Clenove dimenze prudce snizily omezování nákladů ve veřejném sektoru až po podporování cenové i necenové konkurenceschopnosti, aby bylo opět dosaženo tolik potřebného růstu. Další priority se v jednotlivých zemích lišily. Obecně opatření zahrnovala nápravu strukturálních nedostatků bankovního sektoru Clenove dimenze prudce snizily zlepšení fungování trhů práce a pomoc Clenove dimenze prudce snizily při hledání nového místa.

Patřilo k nim rovněž poskytování pobídek podnikům pro inovace a investice nebo v dalších případech modernizace veřejné správy, důchodového systému a systému zdravotní péče. Sledujte video masazni clena pro zvetseni reforem nějakou Clenove dimenze prudce snizily trvalo, nyní však přináší ovoce.

Tento vývoj podpořila další opatření na úrovni EU. Jako zastřešující cíl byla stanovena sociální spravedlnost. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik — hlavní mechanismus, jehož prostřednictvím členské státy projednávají své hospodářské a fiskální politiky — byl zjednodušen tak, aby dialog probíhal na všech úrovních a aby se kladl větší důraz na priority eurozóny.

Jeho objem se v současnosti zdvojnásobuje s cílem zmobilizovat miliard EUR dodatečných investic pro EU jako celek. Realizovaly se i některé další klíčové iniciativy. Prohlubuje se jednotný trh v oblasti kapitálových trhů, energetiky a digitálního sektoru. Díky tomu vznikají nová pracovní místa, posilují se růst a inovace a upevňuje se jednotná měna, která je vystavena neustále se měnícímu hospodářskému prostředí.

Dále byly zahájeny nové iniciativy s cílem zajistit větší sociální spravedlnost, jakož i udržitelnost a propojení hospodářských a sociálních priorit, ať už jde o zaměstnanost mladých lidí, boj proti daňovým únikům nebo nedávné zřízení evropského pilíře sociálních práv. Vynaložené úsilí začíná přinášet výsledky, ale stále je co zlepšovat Pokrok je dnes vidět na všech frontách.

Evropská ekonomika zažívá již pátým rokem v řadě oživení, které se nyní projevuje ve všech členských státech eurozóny. Pro letošní a příští rok lze přitom očekávat, že tento vývoj bude do značné míry plynule pokračovat. Zaměstnanost se zvyšuje nejrychleji za celé období od počátku krize: od začátku roku v eurozóně vzniklo přes 5 milionů pracovních míst. Investice začaly opět růst. Státní dluh v eurozóně se rovněž začal snižovat.

Závazek posílit fungování eura a hájit jeho integritu a rozhodná akce Evropské centrální banky stojí do značné míry za zlepšením situace v posledních letech. V návaznosti na zprávu pěti předsedů byly též provedeny některé další kroky, jež jsou také shrnuty v příloze č.

Jak ovšem uvedla současná Komise při svém nástupu do funkce, dokud je nezaměstnanost takto vysoká, krize ještě není za námi. V eurozóně je stále 15,4 milionu lidí bez práce — Jake velikosti clena jsou video tedy na základě dosavadních úspěchů zajistit skutečně silné a trvalé oživení.

Proč dokončit hospodářskou a měnovou unii Navzdory výraznému zlepšení v posledních letech přetrvávají dalekosáhlé důsledky krize a eurozóna nadále čelí problémům. Léta s nízkým nebo nulovým růstem vyvolala a ještě prohloubila značné hospodářské a sociální rozdíly. Krize rovněž vedla k roztříštěnosti finančního sektoru v členských státech eurozóny.

Stále se vyskytují nedostatky v kvalitě veřejných financí a způsobu řízení eurozóny. Realita je tedy v jednotlivých zemích eurozóny stále dosti odlišná, a stejně tak se liší i vnímání problémů. Hospodářský vývoj v jednotlivých zemích eurozóny přehledně shrnuje příloha č. Díky zlepšení hospodářských podmínek máme příležitost vyvodit ze zkušeností získaných během prvních patnácti let s naší jednotnou měnou další ponaučení, uznat vzájemnou závislost našich ekonomik a naučit se ji lépe řídit a vybavit eurozónu tak, aby v nadcházejících letech fungovala ještě lépe.

Před krizí byla eurozóna symbolem trvalého zvyšování prosperity. Reálný příjem na obyvatele v eurozóně mezi lety a neustále rostl.

To bylo zčásti dáno příznivými úvěrovými podmínkami a značnými kapitálovými toky směřujícími do členských států, jejichž schodek běžného účtu se postupně zvyšoval.

Tyto toky se však ne vždy promítaly do udržitelných investic. Pozitivní vývoj na počátku Ty se týkaly zejména finančního sektoru a ztráty konkurenceschopnosti. V několika případech se k nim přidala ještě neefektivita na trzích práce a produktů. Finanční trhy ani veřejné orgány si v té době těchto nepříznivých trendů nebyly zcela vědomy. Eurozóna neměla propracovaný kontrolní rámec, který by tyto nerovnováhy sledoval či napravoval.

Krize v letech — přinesla konec trendu sbližování a nastolila divergentní vývoj, který se upravuje jen pomalu. Obzvlášť velkou cenu za to platí ty země eurozóny, které nebyly dostatečně odolné, aby ustály dopad hospodářských otřesů.

Celkově HDP na obyvatele v eurozóně teprve nyní dosahuje předkrizové úrovně a objevují se náznaky toho, že rozdíly ve vývoji již nejsou tak markantní, zatím jsme však nezaznamenali výrazný návrat konvergence. V některých zemích, například v Německu, Nizozemsku, Estonsku a Rakousku, je nezaměstnanost velmi nízká.

V jiných, jako ve Španělsku nebo Řecku, stále existuje nepřijatelně vysoká nezaměstnanost, zejména u mladých lidí, s vysokými podíly strukturální nezaměstnanosti. To má dalekosáhlé sociální důsledky, především v zemích, které musely během krize provést nejvíce reforem. Poprvé od druhé světové války existuje skutečné riziko, že se současná generace mladých dospělých bude mít hůře než jejich rodiče.

Nezaměstnanost klesá, ale v různých zemích Evropy se její míry stále výrazně liší. V mnoha zemích eurozóny se investice zvyšují teprve nyní, stále však zůstávají pod úrovní dlouhodobých trendů. Vzhledem k tomu, jakou pozitivní roli mají investice pro produktivitu a růst, by soustavně nízké investice mohly způsobit dlouhodobé škody v tom smyslu, že by zafixovaly rozdíly v potenciálu růstu. V té době byl mezibankovní úvěrový trh velmi likvidní a náklady na úvěry pro domácnosti a podniky začaly v celé eurozóně směřovat k příznivějším podmínkám.

Otřesy během krize způsobily oslabení bankovního systému eurozóny. Objem půjček mezi bankami prudce poklesl, stejně jako poskytování úvěrů pro reálnou ekonomiku. Úvěry pro malé a střední podniky zasáhl nejtvrdší úder v zemích, které krize postihla nejvíce: jednak se zpřísnily úvěrové podmínky, jednak poklesly objemy úvěrů. Financování podniků bylo značně závislé na jejich zeměpisné poloze. Problém prohloubilo nadměrné využívání bank jako zdroje financování a relativní nedostatek jiných zdrojů, například z kapitálových trhů.

Díky bankovním předpisům EU přijatým v reakci na krizi se rizika ve finančním sektoru podstatně snížila. To vede k silné korelaci mezi náklady bank na refinancování a jejich příslušnými státy, a naopak.

S tím je spojeno riziko, že pokud v jedné z uvedených oblastí vznikne problém, dojde k destabilizaci veřejných financí i bankovního sektoru. V zájmu prevence těchto rizik byly uskutečněny významné reformy, avšak zpětná vazba mezi bankami a jejich státem představuje pro integraci a stabilitu finančního sektoru stále problém.

Vysoké částky veřejného a soukromého dluhu, které Clenove dimenze prudce snizily dědictvím z let krize, jakož i velké objemy problémových úvěrů v částech bankovního sektoru, jsou nadále zdrojem zranitelnosti. Problémové úvěry jsou úvěry, u nichž nedodržení závazků již nastalo nebo je velmi blízko.

To znamená, že je velmi pravděpodobné, že dlužníci nebudou schopni úvěr bankám splatit. Podíl takových úvěrů se v rozvahách některých bank v důsledku krize zvýšil. Takže je jasné, že tento akt je nepřijatelný. My jsme reagovali. Pan vicepremiér vás bude informovat o dalším jednání s ruským velvyslancem zítra odpoledne.

  1. Inflace – Wikipedie
  2. Jiří Blažek, Ph.
  3. Vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych informoval Poslaneckou sněmovnu o všech krocích, které naše vláda udělala v případě kauzy Vrbětice, kterou tady dnes projednáváme.
  4. Люди, с которыми мне довелось общаться, - и в кафетерии, и в общих комнатах, - на редкость мало думают и говорят о том, что здесь творится _на самом деле_.
  5. Skutecnost o velikosti clena
  6. Zvyseny clen v sirokem stavu
  7. Clen se snizil a nestoji za to

A je jasné, že výroky ruských médií, které překrucují situaci, vůbec nemluví o tom útoku. Je to podobné jak atentát v Salisbury, kde trávili novičokem, ale potom pozvali ty stejné agenty do ruské televize a ti předstírali, že jsou turisté a že se tam šli podívat na katedrálu. Zemřeli dva čeští občané. Je mi to hluboce líto.

Thesis repository

Vznikla obrovská škoda. Ministerstvo financí připravuje žalobu na vymáhání této škody. Děkuju všem, kteří to chápou, kteří podporují Českou republiku. Teď jsme jednali s panem vicepremiérem o dalším postupu vůči Ruské federaci, protože vyhoštění 20 našich diplomatů je nepřijatelné. Česká republika nic neudělala, naopak ruští agenti operovali na našem území.

Absolutně nepřijatelné, bezprecedentní.

Premiér: Byl to odporný a zcela nepřijatelný teroristický akt, při němž zemřeli dva naši lidé

A proto jsme tak reagovali. Bezprecedentní útok, který se stal na území našeho suverénního státu. Samozřejmě informujeme naše spojence.